امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 355 سال 95 - اظهار بیش از ده قلم کالای وارده

بخشنامه 355 سال 95 - اظهار بیش از ده قلم کالای وارده

بخشنامه 355 سال 95 - اظهار بیش از ده قلم کالای وارده

خلاصه:

بخشنامه 355 سال 95 - اظهار بیش از ده قلم کالای وارده 1395/11/3 201189/95

بخشنامه 355 سال 95 - اظهار بیش از ده قلم کالای وارده

بخشنامه 355 سال 95 - در خصوص پذیرش اظهار بیش از ده قلم کالای وارده با رعایت بخشنامه 156مورخ 95/05/02
تاریخ: 3/11/1395
شماره: 201189/95
پیرو بخشنامه شماره 204936/94/370 مورخ 29/10/94 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص اظهار بیش از ده قلم کالای وارده، ... لینک بخشنامه
 اخبار