امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 358 سال 95 - اعلام نظر بازرسین قرنطینه انواع بذر و اندامهای گیاهی وارداتی

بخشنامه 358 سال 95 - اعلام نظر بازرسین قرنطینه انواع بذر و اندامهای گیاهی وارداتی

بخشنامه 358 سال 95 - اعلام نظر بازرسین قرنطینه انواع بذر و اندامهای گیاهی وارداتی

خلاصه:

بخشنامه 358 سال 95 - اعلام نظر بازرسین قرنطینه انواع بذر و اندامهای گیاهی وارداتی 4/11/1395 - 201391/95

بخشنامه 358 سال 95 - اعلام نظر بازرسین قرنطینه انواع بذر و اندامهای گیاهی وارداتی

بخشنامه 358 سال 95 - لزوم بررسی و اعلام نظر بازرسین قرنطینه گیاهی در ترخیص محموله های نمونه وارداتی انواع بذر و اندامهای گیاهی
تاریخ: 4/11/1395
شماره: 201391/95
به پیوست نامه شماره 4186/502/95 مورخه 11/10/95 دفتر مقررات و استاندارد های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم بررسی و اعلام نظر بازرسین قرنطینه گیاهی در ترخیص محموله های نمونه وارداتی انواع بذر و اندامهای گیاهی ارسال می گردد،..... لینک بخشنامه
 اخبار