امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 365 سال 95 - صادرات اسلاک وکس جامد با بسته بندی جامبو

بخشنامه 365 سال 95 - صادرات اسلاک وکس جامد با بسته بندی جامبو

بخشنامه 365 سال 95 - صادرات اسلاک وکس جامد با بسته بندی جامبو

خلاصه:

بخشنامه 365 سال 95 - صادرات اسلاک وکس جامد با بسته بندی جامبو 11/11/1395 - 208230/95

بخشنامه 365 سال 95 - صادرات اسلاک وکس جامد با بسته بندی جامبو

بخشنامه 365 سال 95 - صادرات اسلاک وکس جامد به صورت بسته‌بندی جامبو خارج از دستورالعمل اصلاحی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.
تاریخ: 11/11/95
شماره: 208230/95
پیرو بخشنامه های ردیف 385 مورخ 12/11/94 و 433 مورخ 25/12/94 موضوع انجام تشریفات صدور محموله های فوتس اویل، پارافین مایع، اسلاک وکس و.... لینک بخشنامهاخبار