امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 366 سال 95 -صادرات گیاهان دارویی، صنعتي و عطری

بخشنامه 366 سال 95 -صادرات گیاهان دارویی، صنعتي و عطری

بخشنامه 366 سال 95 -صادرات گیاهان دارویی، صنعتي و عطری

خلاصه:

بخشنامه 366 سال 95 - ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتي و عطری در سال 1395 12/11/1395 - 208611/95 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 366 سال 95 -صادرات گیاهان دارویی، صنعتي و عطری

بخشنامه 366 سال 95 - ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتي و عطری در سال 1395
تاریخ: 12/11/1395
شماره: 208611/95
موضوع: ضوابط صادرات گیاهان دارویی،  صنعتي و عطری در سال 1395
به پیوست تصویر نامه شماره 47232/210/95 مورخ 2/8/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 2678/502/95 مورخ 7/7/95 قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موضوع ابلاغ ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری در سال 1395 ارسال و اعلام می دارد:... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار