امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 368 سال 95 - صادرات 17 قلم کالای مشمول کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی

بخشنامه 368 سال 95 - صادرات 17 قلم کالای مشمول کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی

بخشنامه 368 سال 95 - صادرات 17 قلم کالای مشمول کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی

خلاصه:

بخشنامه 368 سال 95 - صادرات 17 قلم کالای مشمول کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی 7/11/1395 - 212772/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 368 سال 95 - صادرات 17 قلم کالای مشمول کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی

بخشنامه 368 سال 95 - تاکید بر لزوم اخذ مجوز وزارت امور خارجه صرفا برای صادرات 17 قلم کالای مشمول کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی
تاریخ: 7/11/1395
شماره: 212772/95
پیرو مفاد بخشنامه های شماره 183614/93/429 مورخ 8/10/94 و 171863/94/297 مورخ 9/9/94 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به پیوست تصویر نامه شماره 241873/94 مورخ 17/12/94 مرکز یاد شده بهمراه تصویر نامه شماره 133606/94 مورخ 15/7/94 دفتر همکاری های بین الملل به انضمام نامه شماره.....لینک بخشنامه  
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار