امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 370 سال 95 - پذیرش مجوزهای صادره وزارت جهاد کشاورزی

بخشنامه 370 سال 95 - پذیرش مجوزهای صادره وزارت جهاد کشاورزی

بخشنامه 370 سال 95 - پذیرش مجوزهای صادره وزارت جهاد کشاورزی

خلاصه:

بخشنامه 370 سال 95 - پذیرش مجوزهای صادره وزارت جهاد کشاورزی 18/11/1395 - 214269/95

بخشنامه 370 سال 95 - پذیرش مجوزهای صادره وزارت جهاد کشاورزی

بخشنامه 370 سال 95 - پذیرش مجوزهای صادره وزارت جهاد کشاورزی مستند به اعلام عدم ساخت جهت استفاده از تسهیلات بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی
تاریخ: 18/11/1395
شماره: 214269/95

به پیوست تصویر نامه شماره 120759/60 مورخ 21/5/94 وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پذیرش مجوز های صادره وزارت جهاد کشاورزی مستند به اعلام عدم ساخت توسط آن وزارتخانه ارسال می گردد...... لینک بخشنامه        

 اخبار