امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 371 سال 95 - گمرک مجاز ترخیص ماشین آلات راهسازی نو یزد

بخشنامه 371 سال 95 - گمرک مجاز ترخیص ماشین آلات راهسازی نو یزد

بخشنامه 371 سال 95 - گمرک مجاز ترخیص ماشین آلات راهسازی نو یزد

خلاصه:

بخشنامه 371 سال 95 - گمرک مجاز ترخیص ماشین آلات راهسازی نو یزد 19/11/1395 214318/95

بخشنامه 371 سال 95 - گمرک مجاز ترخیص ماشین آلات راهسازی نو یزد

بخشنامه 371 سال 95 - اضافه شدن گمرک یزد به گمرکات مجاز ترخیص ماشین آلات راهسازي نو
تاریخ: 19/11/1395
شماره: 214318/95
پیرو بخشنامه شماره 75480/94/8/124 مورخ 224/4/94 معاون محترم امور گمرکی بدین وسیله گمرک یزید.... لینک بخشنامهاخبار