امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 372 سال 95 - عوارض سموم تکنیکال و آماده مصرف

بخشنامه 372 سال 95 - عوارض سموم تکنیکال و آماده مصرف

بخشنامه 372 سال 95 - عوارض سموم تکنیکال و آماده مصرف

خلاصه:

بخشنامه 372 سال 95 - عوارض سموم تکنیکال و آماده مصرف 20/11/1395 215980/95

بخشنامه 372 سال 95 - عوارض سموم تکنیکال و آماده مصرف

بخشنامه 372 سال 95 - تعیین عوارض 4 درصدی از قیمت فوب هر لیتر سموم تکنیکال و 6 درصدی از قیمت فوب هر لیتر سم آماده به مصرف کشاورزی
تاریخ: 20/11/1395
شماره: 215980/95
پیرو بخشنامه شماره 81358/95 مورخ 3/5/95 موضوع عوارض سموم تکنیکال و آماده مصرف، به پیوست تصویر نامه شماره 67675/210/95 مورخ 11/11/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ... لینک بخشنامهاخبار