امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 374 سال 95 - نحوه ترخیص گندم های وارداتی

بخشنامه 374 سال 95 - نحوه ترخیص گندم های وارداتی

بخشنامه 374 سال 95 - نحوه ترخیص گندم های وارداتی

خلاصه:

بخشنامه 374 سال 95 - نحوه ترخیص گندم های وارداتی 23/11/1395 - 217274/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 374 سال 95 - نحوه ترخیص گندم های وارداتی

بخشنامه 374 سال 95 - نحوه ترخیص گندم های وارداتی از محل ثبت سفارش های سنوات قبل و چگونگی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز
تاریخ: 23/11/1395
شماره: 217274/95
پیرو بخشنامه 118265/230 مورخ 29/6/95 موضوع صورتجلسه شماره 71706 مورخ 14/6/95 کار گروه تنظیم بازار در خصوص تعیین تکلیف گندم های وارداتی ...لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار