امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 378 سال 95 - تسویه پروانه های ورود موقت و تمدید تضامین مربوطه

بخشنامه 378 سال 95 - تسویه پروانه های ورود موقت و تمدید تضامین مربوطه

بخشنامه 378 سال 95 - تسویه پروانه های ورود موقت و تمدید تضامین مربوطه

خلاصه:

بخشنامه 378 سال 95 - تسویه پروانه های ورود موقت و تمدید تضامین مربوطه 23/11/1395 - 217466/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 378 سال 95 - تسویه پروانه های ورود موقت و تمدید تضامین مربوطه

بخشنامه 378 سال 95 - تاکید بر تسریع در روند رسیدگی به تسویه پروانه های ورود موقت و تمدید تضامین مربوطه
تاریخ: 23/11/1395
شماره: 217466/95
با عنایت به اینکه در خصوص تسویه پروانه های مورد موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی بعضاً مشاهده می گردد که ذینفع ظرف مهلت های قانونی مقرر نسبت به انجام تعهدات صادراتی مربوطه اقدام نموده و ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار