امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 382 سال 95 - صادرات گندم و آرد

بخشنامه 382 سال 95 - صادرات گندم و آرد

بخشنامه 382 سال 95 - صادرات گندم و آرد

خلاصه:

بخشنامه 382 سال 95 - مجاز شدن صادرات گندم و آرد وفق مصوبه ستاد تنظیم بازار بمیزان سهمیه و با رعایت شرایط مقرر 14/10/1395 - 59580/2 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 382 سال 95 - صادرات گندم و آرد

بخشنامه 382 سال 95 - مجاز شدن صادرات گندم و آرد وفق مصوبه ستاد تنظیم بازار بمیزان سهمیه و با رعایت شرایط مقرر
تاریخ: 14/10/1395
شماره: 59580/2
احتراما، پیرو نامه شماره 119975 مورخ 30/9/95 معاون محترم اجرایی رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف گندم مازاد بر نیاز کشور و ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار