امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 383 سال 95 - تمدید مهلت سه ماهه معرفی شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده‌های نفتی

بخشنامه 383 سال 95 - تمدید مهلت سه ماهه معرفی شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده‌های نفتی

بخشنامه 383 سال 95 - تمدید مهلت سه ماهه معرفی شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده‌های نفتی

خلاصه:

بخشنامه 383 سال 95 - تمدید مهلت سه ماهه معرفی شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده‌های نفتی 1/12/1395 - 224014/95

بخشنامه 383 سال 95 - تمدید مهلت سه ماهه معرفی شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده‌های نفتی

بخشنامه 383 سال 95 - تمدید مهلت معرفی شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده‌های نفتی بمدت سه ماه
تاریخ: 1/12/1395
شماره: 224014/95
موضوع: - تمدید مهلت سه ماه بخشنامه های ردیف 186 و 290 سال جاری در خصوص معرفی شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده‌های نفتی موضوع بند 1 ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
پیرو بخشنامه های شماره 158311/95/290 – 1/9/95 و 99159/95/186 – 30/5/95 موضوع معرفی شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده‌های نفتی و ... لینک بخشنامهاخبار