امروز
27 آبان 1398 Nov 18 2019

بخشنامه 386 سال 95 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده 22 ردیف اقلام دارویی

بخشنامه 386 سال 95 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده 22 ردیف اقلام دارویی

بخشنامه 386 سال 95 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده 22 ردیف اقلام دارویی

خلاصه:

بخشنامه 386 سال 95 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده 22 ردیف اقلام دارویی 3/12/1395 - 227109/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 386 سال 95 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده 22 ردیف اقلام دارویی

بخشنامه 386 سال 95 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده 22 ردیف اقلام دارویی
تاریخ: 3/12/1395
شماره: 227109/95
به پیوست تصویر نامه شماره 5052/267/ص مورخ 1/12/95 و 3988/267/ص مورخ 5/10/95 (بانضمام) معاونت مالیات ارزش افزوده منضم به .... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار