امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 387 سال 95 - کیت های آزمایشگاهی

بخشنامه 387 سال 95 - کیت های آزمایشگاهی

بخشنامه 387 سال 95 - کیت های آزمایشگاهی

خلاصه:

بخشنامه 387 سال 95 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده کیت های آزمایشگاهی 3/12/1395 - 225951/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 387 سال 95 - کیت های آزمایشگاهی

بخشنامه 387 سال 95 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده کیت های آزمایشگاهی
تاریخ: 3/12/1395
شماره: 225951/95
به پیوست تصویر نامه شماره 23856/260/د مورخ 10/8/95 (بانضمام) و 4691/267/ص مورخ 9/11/95 معاونت مالیات ارزش افزوده منضم به ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار