امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 388 سال 95 - تفویض اختیار انجام تشریفات صدور فرآورده‌ها و مشتقات نفتی توسط گمرک لرستان

بخشنامه 388 سال 95 - تفویض اختیار انجام تشریفات صدور فرآورده‌ها و مشتقات نفتی توسط گمرک لرستان

بخشنامه 388 سال 95 - تفویض اختیار انجام تشریفات صدور فرآورده‌ها و مشتقات نفتی توسط گمرک لرستان

خلاصه:

بخشنامه 388 سال 95 - تفویض اختیار انجام تشریفات صدور فرآورده‌ها و مشتقات نفتی توسط گمرک لرستان 4/12/1395 - 227559/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 388 سال 95 - تفویض اختیار انجام تشریفات صدور فرآورده‌ها و مشتقات نفتی توسط گمرک لرستان

بخشنامه 388 سال 95 - تفویض اختیار انجام تشریفات صدور فرآورده‌ها و مشتقات نفتی توسط گمرک لرستان
تاریخ: 4/12/1395
شماره: 227559/95
پیرو بخشنامه ردیف 568 مورخ 24/12/92 موضوع انجام تشریفات صدور فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز (استاندارد سازی شده) کلیه ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار