امروز
28 شهریور 1398 Sep 19 2019

بخشنامه 39 سال 97 - لزوم درج هیبریدی بودن خودرو و VIN خودرو در ثبت سفارش های خودرو های وارداتی

بخشنامه 39 سال 97 - لزوم درج هیبریدی بودن خودرو و VIN خودرو در ثبت سفارش های خودرو های وارداتی

بخشنامه 39 سال 97 - لزوم درج هیبریدی بودن خودرو و VIN خودرو در ثبت سفارش های خودرو های وارداتی

خلاصه:

بخشنامه 39 سال 97 - لزوم درج هیبریدی بودن خودرو و VIN خودرو در ثبت سفارش های خودرو های وارداتی 10/2/1397 - 132871/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 39 سال 97 - لزوم درج هیبریدی بودن خودرو و VIN خودرو در ثبت سفارش های خودرو های وارداتی

بخشنامه 39 سال 97 - لزوم درج هیبریدی بودن خودرو و VIN خودرو در ثبت سفارش های خودرو های وارداتی
تاریخ: 10/2/1397
شماره: 132871/97
با عنایت به نامه مشاور محترم وزیر و مدیر کل محترم کل محترم دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص پی نوشت مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار