امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 393 سال 95 - واردات پرتقال

بخشنامه 393 سال 95 - واردات پرتقال

بخشنامه 393 سال 95 - واردات پرتقال

خلاصه:

بخشنامه 393 سال 95 - واردات پرتقال و نارنگی 10/12/1395 - 233009/95 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 393 سال 95 - واردات پرتقال

بخشنامه 393 سال 95 - واردات پرتقال و نارنگی
ابلاغ مجاز بودن واردات پرتقال و نارنگی و مآخذ پنج درصدی حقوق ورودی پرتقال
تاریخ: 10/12/1395
شماره: 233009/95
پیرو بخشنامه های ردیف 369 مورخ 18/11/95 و 359 مورخ 6/11/95 این مرکز، به پیوست تصویر نامه شماره ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار