امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه 394 سال 97 - تعیین تکلیف واردات گروه کالایی 4 بر اساس سهمیه مشخص شده مناطق آزاد

بخشنامه 394 سال 97 - تعیین تکلیف واردات گروه کالایی 4 بر اساس سهمیه مشخص شده مناطق آزاد

بخشنامه 394 سال 97 - تعیین تکلیف واردات گروه کالایی 4 بر اساس سهمیه مشخص شده مناطق آزاد

خلاصه:

بخشنامه 394 سال 97 - تعیین تکلیف واردات گروه کالایی 4 بر اساس سهمیه مشخص شده مناطق آزاد 20/12/1397 - 1585330/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 394 سال 97 - تعیین تکلیف واردات گروه کالایی 4 بر اساس سهمیه مشخص شده مناطق آزاد

بخشنامه 394 سال 97 - تعیین تکلیف واردات گروه کالایی 4 بر اساس سهمیه مشخص شده مناطق آزاد
🔹 ثبت‌سفارش بارنامه های قبل از تاریخ 1397/11/15 می تواند بصورت بدون انتقال ارز انجام شود.
🔹 مسئولیت کنترل بر عهده مناطق آزاد می باشد.
تاریخ: 20/12/1397
شماره: 1585330/97
پیرو بخشنامه شماره 1468594/97/357 – 29/11/1397 و نامه 1500276/364 مورخ 6/12/97 به پیوست تصویر نامه شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار