امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 396 سال 95 - صدور مجوز معافیت ماشین آلات مستعمل خارجی

بخشنامه 396 سال 95 - صدور مجوز معافیت ماشین آلات مستعمل خارجی

بخشنامه 396 سال 95 - صدور مجوز معافیت ماشین آلات مستعمل خارجی

خلاصه:

بخشنامه 396 سال 95 - مجاز بودن صدور معافیت بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی و پذیرش آن صرفاً جهت ماشین آلات نو 9/12/1395 - 230842/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 396 سال 95 - صدور مجوز معافیت ماشین آلات مستعمل خارجی

بخشنامه 396 سال 95 - صدور مجوز معافیت ماشین آلات مستعمل خارجی
مجاز بودن صدور معافیت بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی و پذیرش آن صرفاً جهت ماشین آلات نو
تاریخ: 9/12/1395
شماره: 230842/95
با توجه به اینکه جز 8 از بند (پ) مصوبه شماره 62111/ت51052 هـ مورخ 25/5/95 (تصویر پیوست) هیأت محترم وزیران مبنی بر صدور مجوز... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉


 

 اخبار