امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 399 سال 95 - اصلاحیه بخشنامه 396

بخشنامه 399 سال 95 - اصلاحیه بخشنامه 396

بخشنامه 399 سال 95 - اصلاحیه بخشنامه 396

خلاصه:

بخشنامه 399 سال 95 - اصلاحیه بخشنامه 396 مبنی بر اضافه شدن عبارت " با رعایت بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی "بعد از واژه" خارجی" 15/12/1395 - 235407/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 399 سال 95 - اصلاحیه بخشنامه 396

بخشنامه 399 سال 95 - اصلاحیه بخشنامه 396 مبنی بر اضافه شدن عبارت " با رعایت بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی "بعد از واژه" خارجی"
تاریخ: 15/12/1395
شماره: 235407/95
پیرو بخشنامه 230842/95/203358/73/396 مورخ 9/12/95 ضمن ارسال ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار