امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 40 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی بیل های مکانیکی KOBElCO ژاپن مدل 2017

بخشنامه 40 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی بیل های مکانیکی KOBElCO ژاپن مدل 2017

بخشنامه 40 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی بیل های مکانیکی KOBElCO ژاپن مدل 2017

خلاصه:

بخشنامه 40 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی بیل های مکانیکی KOBElCO ژاپن مدل 2017 19/2/1396 - 61307/96

بخشنامه 40 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی بیل های مکانیکی KOBElCO ژاپن مدل 2017

بخشنامه 40 سال 96 - اعلام ارزش گمرکی بیل های مکانیکی KOBElCO ژاپن مدل 2017 بهمراه آپشن های مربوطه
تاریخ: 19/2/1396
شماره: 61307/96
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتحساب 640 مورخ 3/12/95 و 645 مورخ 12/2/96 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش ... لینک بخشنامهاخبار