امروز
28 آبان 1398 Nov 19 2019

بخشنامه 40 سال 97 - دستورالعمل وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح کارشناسی متمرکز و وظایف کارشناسان

بخشنامه 40 سال 97 - دستورالعمل وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح کارشناسی متمرکز و وظایف کارشناسان

بخشنامه 40 سال 97 - دستورالعمل وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح کارشناسی متمرکز و وظایف کارشناسان

خلاصه:

بخشنامه 40 سال 97 - دستورالعمل وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح کارشناسی متمرکز و وظایف کارشناسان 14/2/1397 - 146942/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 40 سال 97 - دستورالعمل وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح کارشناسی متمرکز و وظایف کارشناسان

بخشنامه 40 سال 97 - دستورالعمل وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح کارشناسی متمرکز و وظایف کارشناسان
تاریخ: 14/2/1397
شماره: 146942/97
در راستای ارایه تسهیلات به خدمت گیرندگان گمرک و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و به منظور وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح کارشناسی متمرکز، دستور فرمایند موارد زیر جهت اجرا و رعایت کامل به کارشناس متمرکز آن گمرک ابلاغ نمایند:.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار