امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 401 سال 94 - ایجاد تبصره ۳ ماده 40 آیین نامه اجرایی مقررات و صادرات

بخشنامه 401 سال 94 - ایجاد تبصره ۳ ماده 40 آیین نامه اجرایی مقررات و صادرات

بخشنامه 401 سال 94 - ایجاد تبصره ۳ ماده 40 آیین نامه اجرایی مقررات و صادرات

خلاصه:

بخشنامه 401 سال 94 - ایجاد تبصره ۳ ماده 40 آیین نامه اجرایی مقررات و صادرات 3/12/1394 - 75783/210/94 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 401 سال 94 - ایجاد تبصره ۳ ماده 40 آیین نامه اجرایی مقررات و صادرات

بخشنامه 401 سال 94 - ایجاد تبصره ۳ ماده 40 آیین نامه اجرایی مقررات و صادرات
تاریخ: 3/12/1394
شماره: 75783/210/94
ضمن ارسال تصویر مصوبه شماره 153456/ت52269 هـ مورخ 21/11/1394 هیأت محترم دولت به آگاهی میرساند؛... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار