امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 402 سال 95 - لغو بخشنامه 396

بخشنامه 402 سال 95 - لغو بخشنامه 396

بخشنامه 402 سال 95 - لغو بخشنامه 396

خلاصه:

بخشنامه 402 سال 95 - لغو بخشنامه 396 و اینکه سازمان های صنعت و معدن و تجارت استانها می توانند مجوز معافیت بند غ ماده 119 صادر کنند با رعایت مفاد مصوبه 17/12/1395 - 238451/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 402 سال 95 - لغو بخشنامه 396

بخشنامه 402 سال 95 - لغو بخشنامه 396 و اینکه سازمان های صنعت و معدن و تجارت استانها می توانند مجوز معافیت بند غ ماده 119 صادر کنند با رعایت مفاد مصوبه
تاریخ: 17/12/1395
شماره: 238451/95
پیرو بخشنامه 235407/95/229217/73//399 مورخ 15/12/95 بدین وسیله به آگاهی می رساند با عنایت به.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار