امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 404 سال 95 - رسیدگی به پرونده های اختلافی ارجاعی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

بخشنامه 404 سال 95 - رسیدگی به پرونده های اختلافی ارجاعی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

بخشنامه 404 سال 95 - رسیدگی به پرونده های اختلافی ارجاعی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

خلاصه:

بخشنامه 404 سال 95 - نحوه ارجاع پرونده های مقرراتی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی توسط گمرکات اجرایی 14/12/1395 - 234734/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 404 سال 95 - رسیدگی به پرونده های اختلافی ارجاعی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

بخشنامه 404 سال 95 - نحوه ارجاع پرونده های مقرراتی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی توسط گمرکات اجرایی
تاریخ: 14/12/1395
شماره: 234734/95
از آنجا که مقرر شده جهت تسریع و سهولت در رسیدگی به پرونده های اختلافی ارجاعی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار