امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 409 سال 95 - واردات سیگار، توتون قلیان و پیپ

بخشنامه 409 سال 95 - واردات سیگار، توتون قلیان و پیپ

بخشنامه 409 سال 95 - واردات سیگار، توتون قلیان و پیپ

خلاصه:

بخشنامه 409 سال 95 - در خصوص افزایش 40 درصد به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی و توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی عوارض مرتبط 22/12/1395 - 242892/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 409 سال 95 - واردات سیگار، توتون قلیان و پیپ

بخشنامه 409 سال 95 - در خصوص افزایش 40 درصد به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی و توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی عوارض مرتبط
تاریخ: 22/12/1395
شماره: 242892/95
پیرو بخشنامه 249643/434 مورخ 20/12/95 و مفاد بند 7 بخشنامه مذکور در خصوص عوارض مرتبط با ردیف درآمدی 160117 قانون بودجه سال 95 موضوع... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 


 اخبار