امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 41 سال 96 - جدول تفکیکی مواد مرتبط با گمرک

بخشنامه 41 سال 96 - جدول تفکیکی مواد مرتبط با گمرک

بخشنامه 41 سال 96 - جدول تفکیکی مواد مرتبط با گمرک

خلاصه:

بخشنامه 41 سال 96 - جدول تفکیکی مواد مرتبط با گمرک 18/2/1396 - 58288/96

بخشنامه 41 سال 96 - جدول تفکیکی مواد مرتبط با گمرک

بخشنامه 41 سال 96 - ارسال جدول تفکیکی مواد مرتبط با گمرک در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه
تاریخ: 18/2/1396
شماره: 58288/96
با عنایت به تصویب و انتشار قانون «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و همچنین قانون ... لینک بخشنامهاخبار