امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 41 سال 97 - علام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت های صادر کننده نفتی و محصولات پتروشیمی

بخشنامه 41 سال 97 - علام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت های صادر کننده نفتی و محصولات پتروشیمی

بخشنامه 41 سال 97 - علام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت های صادر کننده نفتی و محصولات پتروشیمی

خلاصه:

بخشنامه 41 سال 97 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت های صادر کننده نفتی و محصولات پتروشیمی 16/2/1397 - 153272/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 41 سال 97 - علام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت های صادر کننده نفتی و محصولات پتروشیمی

بخشنامه 41 سال 97 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکت های صادر کننده نفتی و محصولات پتروشیمی
تاریخ: 16/2/1397
شماره: 153272/97
پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 11/7/96 موضوع اعلام فهرست اسانی 258 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است،.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار