امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 413 سال 95 - پرونده های صادراتی نفتی در کارگروه های استانی

بخشنامه 413 سال 95 - پرونده های صادراتی نفتی در کارگروه های استانی

بخشنامه 413 سال 95 - پرونده های صادراتی نفتی در کارگروه های استانی

خلاصه:

بخشنامه 413 سال 95 - رویه اجرایی رسیدگی به پرونده های صادراتی نفتی در کارگروه های استانی 22/12/1395 - 243631/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 413 سال 95 - پرونده های صادراتی نفتی در کارگروه های استانی

بخشنامه 413 سال 95 - رویه اجرایی رسیدگی به پرونده های صادراتی نفتی در کارگروه های استانی
تاریخ: 22/12/1395
شماره: 243631/95
پیرو نامه شماره 127250 مورخ 13/7/95 موضوع فاز اول واگذاری اختیارات کارگروه مرکزی به کار گروه استانی جهت رسیدگی به پرونده های صادراتی محموله های فوتس اویل،... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار