امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 420 سال 95 - واردات 218 ردیف پوشاک

بخشنامه 420 سال 95 - واردات 218 ردیف پوشاک

بخشنامه 420 سال 95 - واردات 218 ردیف پوشاک

خلاصه:

بخشنامه 420 سال 95 - مجاز اعلام شدن واردات 218 ردیف پوشاک توسط شرکت‌های دارای گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی صادره از مرکز اصناف 25/12/1395 - 250849/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 420 سال 95 - واردات 218 ردیف پوشاک

بخشنامه 420 سال 95 - مجاز اعلام شدن واردات 218 ردیف پوشاک توسط شرکت‌های دارای گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی صادره از مرکز اصناف
تاریخ: 25/12/1395
شماره: 250849/95
به پیوست تصویر نامه شماره 75964/210/95 مورخ 16/12/95 اداره کل مقررات سازمان توسعه تجارت ایران و ضمائم مربوطه ارسال و اعلام می دارد....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار