امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 421 سال 95 - وصول و خروج محمولات صادراتی گمرکات داخلی در مرزهای خروج

بخشنامه 421 سال 95 - وصول و خروج محمولات صادراتی گمرکات داخلی در مرزهای خروج

بخشنامه 421 سال 95 - وصول و خروج محمولات صادراتی گمرکات داخلی در مرزهای خروج

خلاصه:

بخشنامه 421 سال 95 - نظارت بر چگونگی فرآیند اعلام ورود، توزین کامیون های ایرانی حامل کالاهای صادراتی و کامیون های خارجی و.. 25/12/1395 - 250836/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 421 سال 95 - وصول و خروج محمولات صادراتی گمرکات داخلی در مرزهای خروج

بخشنامه 421 سال 95 - نظارت بر چگونگی فرآیند اعلام ورود، توزین کامیون های ایرانی حامل کالاهای صادراتی و کامیون های خارجی و..
تاریخ: 25/12/1395
شماره: 250836/95
با عنایت به ضرورت ایجاد وحدت رویه در انجام تشریفات وصول و خروج محمولات صادراتی گمرکات داخلی در مرزهای خروج، دستور فرمایید ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار