امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 422 سال 95 - حقوق ورودی قطعات CKD

بخشنامه 422 سال 95 - حقوق ورودی قطعات CKD

بخشنامه 422 سال 95 - حقوق ورودی قطعات CKD

خلاصه:

بخشنامه 422 سال 95 - حقوق ورودی قطعات منفصله وارده بصورت CKD توسط تولید کننده در اجرای بند چ ماده 38 قانون رفع برخی موانع تولید و نحوه اجرای تبصره ذیل آن (قطعات عدم تولید داخل) 28/12/1395 - 252135/95 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 422 سال 95 - حقوق ورودی قطعات CKD

بخشنامه 422 سال 95 - حقوق ورودی قطعات CKD
حقوق ورودی قطعات منفصله وارده بصورت CKD توسط تولید کننده در اجرای بند چ ماده 38 قانون رفع برخی موانع تولید و نحوه اجرای تبصره ذیل آن (قطعات عدم تولید داخل)
تاریخ: 28/12/1395
شماره: 252135/95
با عنایت به نامه شماره 271735/60 مورخ 22/12/94 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مستند به نامه شماره 165028/52264 مورخ.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار