امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 428 سال 95 - ویرایش فیلد نوع معامله

بخشنامه 428 سال 95 - ویرایش فیلد نوع معامله

بخشنامه 428 سال 95 - ویرایش فیلد نوع معامله

خلاصه:

بخشنامه 428 سال 95 - امکان ویرایش فیلد نوع معامله (بدون انتقال ارز، حواله ارزی و...) در سامانه جامع امور گمرکی تا قبل از ترخیص کالا از گمرک 21/12/1395 - 225349/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 428 سال 95 - ویرایش فیلد نوع معامله

بخشنامه 428 سال 95 - امکان ویرایش فیلد نوع معامله (بدون انتقال ارز، حواله ارزی و...) در سامانه جامع امور گمرکی تا قبل از ترخیص کالا از گمرک
تاریخ: 21/12/1395
شماره: 225349/95
به پپیوست تصویر نامه شماره 225349/95 مورخ 2/12/95 مدیر کل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی و نامه .... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار