امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 43 سال 96 - واردات کک نفتی، واردات قطعی و ترانزیت داخلی سال 96

بخشنامه 43 سال 96 - واردات کک نفتی، واردات قطعی و ترانزیت داخلی سال 96

بخشنامه 43 سال 96 - واردات کک نفتی، واردات قطعی و ترانزیت داخلی سال 96

خلاصه:

بخشنامه 43 سال 96 - مجوز های مورد نیاز جهت کک های نفتی و ابلاغ نسخه نهایی مجوز های مورد نیاز جهت واردات قطعی و ترانزیت داخلی نسخه نهایی مجوز های 96 و لینک بخشنامه کن ابلاغ نسخه نهایی مجوز های مورد نیاز جهت واردات قطعی و ترانزیت داخلی در سال 1396 24/2/1396 - 67895/96

بخشنامه 43 سال 96 - واردات کک نفتی، واردات قطعی و ترانزیت داخلی سال 96

بخشنامه 43 سال 96 - مجوز های مورد نیاز جهت کک های نفتی و ابلاغ نسخه نهایی مجوز های مورد نیاز جهت واردات قطعی و ترانزیت داخلی
نسخه نهایی مجوز های 96 و لینک بخشنامه کن
ابلاغ نسخه نهایی مجوز های مورد نیاز جهت واردات قطعی و ترانزیت داخلی در سال 1396
تاریخ: 24/2/1396
شماره: 67895/96
پیرو بخشنامه شماره 189988/95/333 مورخ 18/10/95 در خصوص مجوز های مورد نیاز جهت واردات کک های نفتی به پیوست تصویر نامه شماره ... لینک بخشنامهاخبار