امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 44 سال 96 - ممنوعیت واردات قراضه‌های آهنی وضایعات فلزی از کشورهای عراق و افغانستان

بخشنامه 44 سال 96 - ممنوعیت واردات قراضه‌های آهنی وضایعات فلزی از کشورهای عراق و افغانستان

بخشنامه 44 سال 96 - ممنوعیت واردات قراضه‌های آهنی وضایعات فلزی از کشورهای عراق و افغانستان

خلاصه:

بخشنامه 44 سال 96 - ممنوعیت واردات قراضه‌های آهنی وضایعات فلزی از کشور های عراق و افغانستان 11/2/1396 - 47205/96

بخشنامه 44 سال 96 - ممنوعیت واردات قراضه‌های آهنی وضایعات فلزی از کشورهای عراق و افغانستان

بخشنامه 44 سال 96 - ممنوعیت واردات قراضه‌های آهنی و ضایعات فلزی از کشورهای عراق و افغانستان به هر صورت از مبدا کشورهای فوق
تاریخ: 11/2/1396
شماره: 47205/96
ضمن ارسسال نامه شماره 4116/210/96 مورخ 3/2/96 اداره کل مقررات صادرات و واردات در ارتباط با ممنوعیت واردات قراضه آهن و ضایعات فلزات از کشور های عراق و افغانستان، خواهشمند است ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار