امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 44 سال 97 - عدم نیاز به ثبت سفارش کالاها در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی به میزان درصد مجاز قابل ورود

بخشنامه 44 سال 97 - عدم نیاز به ثبت سفارش کالاها در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی به میزان درصد مجاز قابل ورود

بخشنامه 44 سال 97 - عدم نیاز به ثبت سفارش کالاها در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی به میزان درصد مجاز قابل ورود

خلاصه:

بخشنامه 44 سال 97 - عدم نیاز به ثبت سفارش جهت کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی به میزان درصد مجاز قابل ورود (بمیزان مجموع مواد داخلی بکار رفته در تولید و ارزش افزوده) 21/2/1397 - 180216/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 44 سال 97 - عدم نیاز به ثبت سفارش کالاها در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی به میزان درصد مجاز قابل ورود

بخشنامه 44 سال 97 - عدم نیاز به ثبت سفارش جهت کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی به میزان درصد مجاز قابل ورود (بمیزان مجموع مواد داخلی بکار رفته در تولید و ارزش افزوده)
تاریخ: 21/2/1397
شماره: 180216/97
پیرو بخشنامه ردیف 36 مورخ 9/2/97 موضوع تصویب نامه شماره 4353/ت 55300 هـ مورخ 22/1/97 هیات محترم وزیران اعلام می دارد، با توجه به بند (ب) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، کالاهای تولید یا.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار