امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 449 سال 93 - پیروی عقد قرارداد انبار اختصاصی

بخشنامه 449 سال 93 - پیروی عقد قرارداد انبار اختصاصی

بخشنامه 449 سال 93 - پیروی عقد قرارداد انبار اختصاصی

خلاصه:

بخشنامه 449 سال 93 - بخشنامه پیروی عقد قرارداد انبار اختصاصی 22/10/1393 - 194116/93

بخشنامه 449 سال 93 - پیروی عقد قرارداد انبار اختصاصی

بخشنامه 449 سال 93 - بخشنامه پیروی عقد قرارداد انبار اختصاصی
تاریخ: 22/10/1393
شماره: 194116/93
با عنایت به ضرورت اتخاذ رویه واحد و اجتناب از مکاتبات پراکنده در خصوص عقد قرارداد استفاده از انبار های اختصاصی و صدور تمدیدیه یا الحاقیه،... لینک بخشنامه

 اخبار