امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 45 سال 96 - ورود و ترخیص جرثقیل های ثابت و متحرک

بخشنامه 45 سال 96 - ورود و ترخیص جرثقیل های ثابت و متحرک

بخشنامه 45 سال 96 - ورود و ترخیص جرثقیل های ثابت و متحرک

خلاصه:

بخشنامه 45 سال 96 - ورود و ترخیص جرثقیل های ثابت و متحرک 20/2/1396 - 64270/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 45 سال 96 - ورود و ترخیص جرثقیل های ثابت و متحرک

بخشنامه 45 سال 96 - ورود و ترخیص جرثقیل های ثابت و متحرک
در خصوص ورود و ترخیص جرثقیل های ثابت و متحرک ذیل تعرفه 8705 به لحاظ مستعمل بودن جهت ثبت‌سفارش های تا تاریخ 25 اسفند 95
تاریخ: 20/2/1396
شماره: 64270/96
به پیوست تصویر نامه شماره 78172/210/95 مورخ 25/12/95 دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص ورود و ترخیص جرثقیل های ثابت و متحرک ذیل ردیف تعرفه 870جرثقیل های ثابت و متحرک ذیل ردیف تعرفه 8705 با توجه به ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار