امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 46 سال 96 - گازهای دستگاه لیزر اگزایمر

بخشنامه 46 سال 96 - گازهای دستگاه لیزر اگزایمر

بخشنامه 46 سال 96 - گازهای دستگاه لیزر اگزایمر

خلاصه:

بخشنامه 46 سال 96 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده گازهای دستگاه لیزر اگزایمر 23/2/1396 - 67004/96

بخشنامه 46 سال 96 - گازهای دستگاه لیزر اگزایمر

بخشنامه 46 سال 96 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده گازهای دستگاه لیزر اگزایمر
تاریخ: 23/2/1396
شماره: 67004/96
به پیوست تصویر نامه شماره 154/267/ص مورخ 4/2/96 (بانضمام) معاونت مالیات ارزش افزوده منضم به تصویر نامه4473/664 مورخ 26/1/96 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ... لینک بخشنامهاخبار