امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 46 سال 97 - چگونگی طبقه بندی خازن های قدرت - خازن های ثابت

بخشنامه 46 سال 97 - چگونگی طبقه بندی خازن های قدرت - خازن های ثابت

بخشنامه 46 سال 97 - چگونگی طبقه بندی خازن های قدرت - خازن های ثابت

خلاصه:

بخشنامه 46 سال 97 - چگونگی طبقه بندی خازن های قدرت - خازن های ثابت 22/2/1397 - 181420/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 46 سال 97 - چگونگی طبقه بندی خازن های قدرت - خازن های ثابت

بخشنامه 46 سال 97 - چگونگی طبقه بندی خازن های قدرت - خازن های ثابت
تاریخ: 22/2/1397
شماره: 181420/97
نظر به اینکه خازن قدرت یعنی خازن های ثابت طراحی شده برای استفاده در مدارهای 50 یا 60 هرتز با ظریت تحمل قدرت واکنشی که کمتر از 5/0 کیلو ولت آمپر راکتیو نباشد در.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار