امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 47 سال 96 - گمرک تخصصی ترخیص لوازم خانگی حسن رود انزلی

بخشنامه 47 سال 96 - گمرک تخصصی ترخیص لوازم خانگی حسن رود انزلی

بخشنامه 47 سال 96 - گمرک تخصصی ترخیص لوازم خانگی حسن رود انزلی

خلاصه:

بخشنامه 47 سال 96 - گمرک تخصصی ترخیص لوازم خانگی حسن رود انزلی 25/2/1396 - 71282/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 47 سال 96 - گمرک تخصصی ترخیص لوازم خانگی حسن رود انزلی

بخشنامه 47 سال 96 - اضافه شدن گمرک حسن رود (انزلی) به گمرکات تخصصی جهت ترخیص لوازم خانگی
تاریخ: 25/2/1396
شماره: 71282/96
پیرو بخشنامه 11784/95/8/229 مورخ 29/6/95 معاونت محترم فنی و امور گمرکی بدینوسیله گمرک حسن رود (انزلی) به گمرکات تخصصی جهت ترخیص لوازم خانگی اضافه می گردد. ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار