امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 5 سال 96 - ابزارآلات برقی و دستی و ارسال آمار کشفیات

بخشنامه 5 سال 96 - ابزارآلات برقی و دستی و ارسال آمار کشفیات

بخشنامه 5 سال 96 - ابزارآلات برقی و دستی و ارسال آمار کشفیات

خلاصه:

بخشنامه 5 سال 96 - توجه و دقت کافی در واردات ابزارآلات برقی و دستی و ارسال آمار کشفیات 12/1/1396 - 3173/96

بخشنامه 5 سال 96 - ابزارآلات برقی و دستی و ارسال آمار کشفیات

بخشنامه 5 سال 96 - توجه و دقت کافی در واردات ابزارآلات برقی و دستی و ارسال آمار کشفیات
تاریخ: 12/1/1396
شماره: 3173/96
به پیوست تصویر نامه شماره 5523/95/ص مورخ 17/11/95 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به ... لینک بخشنامه
 اخبار