امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 51 سال 96 - فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی

بخشنامه 51 سال 96 - فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی

بخشنامه 51 سال 96 - فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی

خلاصه:

بخشنامه 51 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پتروزیست البرز،روغن موتور آسیا، پیمان روغن و روان گستر تات 30/2/1396 - 80935/96

بخشنامه 51 سال 96 - فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی

بخشنامه 51 سال 96 - فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پتروزیست البرز،روغن موتور آسیا، پیمان روغن و روان گستر تات
تاریخ: 30/2/1396
شماره: 80935/96
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/262 مورخ 1/8/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، ... لینک بخشنامهاخبار