امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 52 سال 96 - تمدید مهلت مجوز

بخشنامه 52 سال 96 - تمدید مهلت مجوز

بخشنامه 52 سال 96 - تمدید مهلت مجوز

خلاصه:

بخشنامه 52 سال 96 - تمدید مهلت مجوز شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی مشتقات و فرآورده‌های مایع نفتی و گاز 1/3/1396 - 85899/96

بخشنامه 52 سال 96 - تمدید مهلت مجوز

بخشنامه 52 سال 96 - تمدید مهلت مجوز شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی مشتقات و فرآورده‌های مایع نفتی و گاز
تاریخ: 1/3/1396
شماره: 85899/96
پیرو بخشنامه های شماره 158311/95/290 – 1/9/95 و 99159/95/186 – 30/5/95 و 224014/95/158311/71/383 مورخ 1/12/95 موضوع معرفی شرکت های مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی و با ... لینک بخشنامهاخبار