امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 52 سال 97 - ساماندهی و مدیریت بازار ارز و تخصیص یارانه به کالاهای اساسی و یارانه ای

بخشنامه 52 سال 97 - ساماندهی و مدیریت بازار ارز و تخصیص یارانه به کالاهای اساسی و یارانه ای

بخشنامه 52 سال 97 - ساماندهی و مدیریت بازار ارز و تخصیص یارانه به کالاهای اساسی و یارانه ای

خلاصه:

بخشنامه 52 سال 97 - 🔸ابلاغ اصلاح تصویبنامه هیات وزیران موضوع ساماندهی و مدیریت بازار ارز 🔻 تخصیص یارانه مابه التفاوت نرخ ارز جهت کالاهای اساسی و یارانه ای 24/2/1397 - 197076/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 52 سال 97 - ساماندهی و مدیریت بازار ارز و تخصیص یارانه به کالاهای اساسی و یارانه ای

بخشنامه 52 سال 97 - 🔸ابلاغ اصلاح تصویبنامه هیات وزیران موضوع ساماندهی و مدیریت بازار ارز
🔻 تخصیص یارانه مابه التفاوت نرخ ارز جهت کالاهای اساسی و یارانه ای
تاریخ: 24/2/1397
شماره: 197076/97
پیرو بخشنامه شماره 130068/97 مورخ 9/2/97 به پیوست تصویر نامه شماره 8987/ت55300 ه مورخ 2/2/97 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح بند 15 مصوبه شماره 4353/ت55300 ه مورخ 22/1/97 که... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار