امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 54 سال 96 - ممنوعیت واردات قراضه‌های آهنی وضایعات فلزی

بخشنامه 54 سال 96 - ممنوعیت واردات قراضه‌های آهنی وضایعات فلزی

بخشنامه 54 سال 96 - ممنوعیت واردات قراضه‌های آهنی وضایعات فلزی

خلاصه:

بخشنامه 54 سال 96 - لغو بخشنامه های 32 و 44 سال 1396 در خصوص ممنوعیت واردات قراضه‌های آهنی وضایعات فلزی و ممنوعیت واردات و ترانزیت پسماندهای مندرج در الحاقیه 8 کنوانسیون بازل 31/2/1396 - 84836/96

بخشنامه 54 سال 96 - ممنوعیت واردات قراضه‌های آهنی وضایعات فلزی

بخشنامه 54 سال 96 - لغو بخشنامه های 32 و 44 سال 1396 در خصوص ممنوعیت واردات قراضه‌های آهنی وضایعات فلزی و ممنوعیت واردات و ترانزیت پسماندهای مندرج در الحاقیه 8 کنوانسیون بازل
تاریخ: 31/2/1396
شماره: 84836/96
به پیوست تصویر نامه شماره 8318/210/96 مورخ 24/2/96 سازمان توسعه تجارت وزارت – اداره کل مقررات صادرات و واردات، ارسال و اعلام می دارد، بر اساس مفاد نامه فوق الاشاره بخشنامه های ردیف 32 و 44 سال 1396 این مرکز،..... لینک بخشنامهاخبار