امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 56 سال 96 - کتب و نشریات داخلی

بخشنامه 56 سال 96 - کتب و نشریات داخلی

بخشنامه 56 سال 96 - کتب و نشریات داخلی

خلاصه:

بخشنامه 56 سال 96 - کتب و نشریات داخلی 96/96175 - 1396/3/3

بخشنامه 56 سال 96 - کتب و نشریات داخلی

بخشنامه 56 سال 96 - صدور موقت و قطعی کتب و نشریات داخلی با ارائه مجوزهای قانونی مربوطه نیاز به کارت بازرگانی ندارد.
تاریخ: 3/3/1396
شماره: 96175/96
در راستای اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور ارایه حداکثر تسهیلات به صادرات فرهنگی کشور و بر اساس اختیار موضوع بند ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعلام می داد:... لینک بخشنامه
 اخبار