امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 57 سال 96 - ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن)

بخشنامه 57 سال 96 - ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن)

بخشنامه 57 سال 96 - ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن)

خلاصه:

بخشنامه 57 سال 96 - عملیاتی شدن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) و عدم پذیزش اسناد موصوف از تاریخ 96/03/20 صرفاً از طریق سامانه و تعیین تکلیف اسناد قبل از تاریخ فوق 3/3/1396 - 96261/96

بخشنامه 57 سال 96 - ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن)

بخشنامه 57 سال 96 - عملیاتی شدن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن)  و عدم پذیزش اسناد موصوف از تاریخ 96/03/20 صرفاً از طریق سامانه و تعیین تکلیف اسناد قبل از تاریخ فوق
تاریخ: 3/3/1396
شماره: 96261/96
پیرو بخشنامه شماره 39424/96/22 مورخ 6/2/96 موضوع عملیاتی شدن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) از مورخ 15/2/96، با عنایت به نامه شماره 10527/96 مورخ 23/2/96 مدیر کل محترم دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می دارد: ... لینک بخشنامهاخبار