امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 58 سال 96 – عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی

بخشنامه 58 سال 96 – عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی

بخشنامه 58 سال 96 – عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی

خلاصه:

بخشنامه 58 سال 96 – عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی 96/100513 - 1396/3/6

بخشنامه 58 سال 96 – عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی

 بخشنامه 58 سال 96 – ابلاغ ردیف های درآمدی قانون بودجه 96 در خصوص عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده مصرف و واکسن طیور
تاریخ: 6/3/1396
شماره: 100513/96
پیرو بخشنامه شماره 14099/96/8/9 مورخ 21/1/96 در خصوص ابلاغ ردیف های درآمدی قانون بودجه 96 به پیوست تصویر نامه شماره 914112/96 مورخ 2/3/96 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع ارسال و اعلام می دارد، عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده مصرف و واکسن طیور (موضوع ردیف درآمدی 160173 قانون بودجه و ردیف 12 بخشنامه پیروی فوق) بر اساس مفاد بخشنامه شماره 50239/88 مورخ 19/3/95 بعهده سازمان دامپزشکی کشور می باشد خواهشمند است دستور فرمایید در صورت صدور مجوز ترخیص کالا توسط ازمان مزبور نسبت به مورد با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. ... لینک بخشنامه

 اخبار