امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 59 سال 96 - اعلام فهرست و شرایط واردات خودروهای سنگین مجاز وارداتی به گمرکات سراسر کشور

بخشنامه 59 سال 96 - اعلام فهرست و شرایط واردات خودروهای سنگین مجاز وارداتی به گمرکات سراسر کشور

بخشنامه 59 سال 96 - اعلام فهرست و شرایط واردات خودروهای سنگین مجاز وارداتی به گمرکات سراسر کشور

خلاصه:

بخشنامه 59 سال 96 - اعلام فهرست و شرایط واردات خودروهای سنگین مجاز وارداتی به گمرکات سراسر کشور 8/3/1396 - 114012/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 59 سال 96 - اعلام فهرست و شرایط واردات خودروهای سنگین مجاز وارداتی به گمرکات سراسر کشور

بخشنامه 59 سال 96 - اعلام فهرست و شرایط واردات خودروهای سنگین مجاز وارداتی به گمرکات سراسر کشور
تاریخ: 8/3/1396
شماره: 114012/96
پیرو بخشنامه شماره ردیف 376 مورخ 24/11/95 و نیز بخشنامه شماره ردیف 405 مورخ 18/12/95، به پیوست تصویر نامه شماره 7929/210/96 مورخ 23/2/96 دفتر مقررات صادرات و واردات،.....
لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار